Návrh smlouvy o vytvoření uměleckého díla Svatební den (dle zákona 121/2000 Sb.)

Povinnosti objednatele:

 • Čas začátku výkonu fotografa je počítán od doby příjezdu na místo uvedené ve smlouvě. Fotograf - Dodavatel neručí za zpoždění zaviněné objednavatelem.
 • Snoubenci, pro které byla služba objednána, jsou povinni v rámci objednané služby s fotografem plně spolupracovat. V případě porušení neručí fotograf za kvalitu obsahu výsledných fotografií. 
 • Mají-li snoubenci mimořádný požadavek na druh fotografování nebo jeho obsahu, jsou povinni o tom fotografa včas informovat. 
 • Objednavatel je povinen zajistit přítomnému fotografovi, nebo fotografům po celý den vhodné občerstvení (nápoje, jídlo). Pokud Objednavatel toto nezajistí, má fotograf nárok na 1 hodinu volna v době, kterou si sám určí. Tato doba bude využita k potřebnému občerstvení a započítává se do celkového času objednané služby.
 • Fotograf má právo sám rozhodnout o volbě postupu při výkonu a to i v případě, že se Objednavateli jeho postup nezdá, nebo s ním nesouhlasí. Fotograf má potom povinnost jeho námitky zvážit a na základě vlastního zvážení postup změnit.
 • Dodavatel neručí za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků.
 • Fotograf neručí za nedokonalé výsledky obsahu fotografií, pokud mu budou ze strany hostů kladeny překážky.
 • Fotograf si vyhrazuje právo individuálně nefotografovat lidi, kteří mu předem sdělí, že si nepřejí být fotografováni. Pokud se na některých z pořízených snímků tato osoba i přesto zobrazí, nenese za to žádnou zodpovědnost.
 • Objednatel bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.
 • Objednavatel je povinen zajistit fotografovi při svatební hostině nebo oslavách samostatné místo, odkud bude mít o dění mezi svatebními hosty dostatečný přehled.  

Dodatečná ujednání :

 • Objednavatel má právo požádat kdykoli fotografa o zhotovení určeného snímku a to i například portrétu hostů, dětí a čehokoliv co uzná za vhodné. 
 • Fotograf má právo ihned ukončit svůj výkon, pokud by byl fyzicky napaden, bylo mu něco zcizeno nebo byl slovně urážen. V takovém případě zpracuje a dodá fotograf  objednavateli pouze již zhotovené snímky, ale služba bude účtována dle smlouvy bez krácení.
 • Fotograf má právo ukončit okamžitě svůj výkon v případě, že chováním nebo jednání kteréhokoli účastníka získá obavy, že bude poškozena nebo zcizena technika.
 • Objednavatel má právo zrušit objednávku nejpozději 2 týdny před svatbou. Tato mu bude vrácena po odečtení nákladů spojených s převody a komunikací s objednavatelem. Po uplynutí této lhůty propadá záloha v plné výši ve prospěch Dodavatele. Toto neplatí v případě, že se obě smluvní strany dohodnou písemně jinak.

Veškeré vztahy touto smlouvou stanoveny se řídí platnými předpisy a to zákony. Zákon č. 121/2000 Sb. ( autorský zákon ) a zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ostatní podmínky jsou. Tato smlouva nabývá platnosti až v momentě uhrazení zálohové platby.

Air show
Program Air show nebo také nazývané aviatické pouti
Vzpomínka
na dětská leta to je poslání dětské portrétní tvorby.
Krajiny
Přírodní nebo člověkem vytvořené útvary
Svatba
je pro většinju z nás jedním z nejvýznamnějších a nejradostnějších dní v životě.
Glamour
Módní žánr glamour, má své kořeny ve 20. letech minulého století
Portrét
Portrétní fotografie by měla klást důraz na zobrazení obličeje, zachytit hloubku očí
Architektura
Zachycení archutektonických skvostů.
Akt
Aktová fotografie je vysoce umělecký fotografický směr.
Reportáž
Reportáž popisuje a zobrazuje skutečnost na základě konkrétních faktů